Tupsahtipa eteen oikeaa asiaa:

Tekijänoikeudellisen suojan kohde

Lain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa.

Mikä tahansa kirjallinen tai taiteellinen teos voi saada tekijänoikeuden suojaa, jos se on omaperäinen ja itsenäinen. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella tasolla ei ole merkitystä suojan saamisen kannalta. Merkitystä ei myöskään ole sillä, millä tekniikalla tai materiaalilla teos on toteutettu. Esimerkiksi kuvaa koskevat tekijänoikeuden säännöt suojaavat niin kirjaan painettua kuin internet-sivulla olevaa kuvaa.

Suojattuja teoksia voivat olla esimerkiksi kirjat, lehdet, maalaukset, valokuvat, elokuvat, sävellykset, sanoitukset, näytelmät, kartat tai tietokoneohjelmat. 

Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkomuotoa ja ilmaisutapaa. Sen sijaan teoksen sisältämää tietoa, ideaa tai rakennetta ei suojata, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä.

Tekijänoikeudellisen suojan sisältö

Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa. Tekijä voi yksin määrätä teoksestaan. Vastaavasti tekijällä on oikeus kieltää muita käyttämästä teostaan.

Käytännössä tekijänoikeus tarkoittaa usein sitä, että tekijällä on oikeus käyttää teostaan taloudellisesti hyväkseen. Tekijällä on myös pääsääntöisesti oikeus määrätä siitä, miten ja missä tilanteissa muut voivat käyttää hänen teostaan.

Teoksen kopioiminen

Tekijällä on oikeus päättää siitä, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita eli esimerkiksi kopioidaanko hänen kirjaansa tai sävellystään. Kappaleen valmistamisoikeuden piiriin kuuluvat kaikki mahdolliset tavat tai tekniikat, joilla teos voidaan kopioida. Niin valokopiointi kuin aineiston skannaaminenkin ovat kopiointia, josta tekijällä on valta päättää. Tekijällä on oikeus päättää myös teoksensa muusta tallentamisesta.

Tekijä saa päättää teoksensa suoran kopioinnin ohella myös teoksen kopioimisen muutetussa tai muunnellussa muodossa. Esimerkiksi kuvan värien muuttamisesta tai romaanin kääntämisestä päättää tekijä. Myös teoksen osan kopioiminen on tekijän määräysvallassa. Esimerkiksi yhden säkeistön kopioiminen laulusta edellyttää pääsääntöisesti tekijän lupaa.

Näihin pääsääntöihin on olemassa myös poikkeuksia, kuten yksityistä käyttöä koskeva säännös.

Teoksen saattaminen yleisön saataviin

Tekijällä on valta päättää siitä, saatetaanko hänen teoksensa yleisön saataviin. Myös kappaleen saattaminen yleisön saataviin muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen, on tekijän määräysvallassa.

Teoksen yleisön saataviin saattamisessa on kyse siitä, että yleisölle annetaan tekijän suostumuksella mahdollisuus lukea kirja, kuunnella sävellys, katsoa elokuva jne. Yleisön saataviin saattaminen voi olla yleisölle välittämistä, julkista esittämistä, julkista näyttämistä tai teoksen kappaleiden, esimerkiksi kirjojen tai videoiden levittämistä yleisön keskuuteen myymällä, vuokraamalla tai muulla tavoin jakelemalla esimerkiksi tietoverkon välityksellä.

Teoksen yleisön saataviin saattaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin silloin, kun kyse on julkisesta tai yleisölle suuntautuvasta toiminnasta. Esimerkiksi perhepiirissä saa vapaasti esittää ja näyttää teoksia.


Tekijän moraaliset oikeudet

Tekijän moraalisiin oikeuksiin kuuluvat isyysoikeus ja respekti- eli kunnioittamisoikeus.

Isyysoikeus koskee tekijän nimen ilmoittamista. Nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti kun teosta käytetään, esimerksi kun teos kopioidaan tai esitetään julkisesti. Tarkkoja sääntöjä siitä, missä ja miten nimi ilmoitetaan, ei ole. Nimi tulee liittää siihen yhteyteen, mihin se kulloinkin luontevasti kuuluu.

Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Loukkaavuutta arvioidaan puolueetonta mittapuuta käyttäen. Jossain määrin voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös tekijän subjektiivinen käsitys asiasta.

Yksityinen käyttö ja muut tekijän yksinoikeuden rajoitukset

Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Kun teos julkaistaan tai julkistetaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Tekijänoikeuslaissa on useita poikkeuksia tekijän yksinoikeudesta. Näitä kutsutaan tekijänoikeuden rajoituksiksi.

Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataviin. Teos on puolestaan julkaistu silloin, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen.

Tekijän yksinoikeuden rajoituksista kopiointi yksityiseen käyttöön sekä siteeraus ovat yleisimpiä tekijän yksinoikeutta rajoittavia säännöksiä.

Yksityinen käyttö

Julkistetusta teoksesta saa valmistaa muutaman kappaleen yksityiseen eli omaan ja perheen käyttöön. Yksityiseen käyttöön valmistettuja kappaleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi niiden myynti on kiellettyä. Tietokoneohjelmien ja digitaalisessa muodossa olevien tietokantojen kopiointi ei kuitenkaan ole sallittua edes yksityiskäyttöön.

Siteeraus

Julkistetusta teoksesta saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Esimerkiksi sitaatin käyttäminen voi olla mahdollista kritisoitaessa kyseistä teosta. Lainauksia on lupa ottaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Laissa ei kuitenkaan ole asetettu tiettyjä rajoja sitaatin pituudelle. Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita siteerattava teos.